Cases i masies

cases i masies

Escampades arreu del municipi es conserven encara nombroses masies l'origen de les quals, majoritàriament, cal cercar en la baixa edat mitjana. Les bonances dels segles XVII i XVIII ajudaren, sens dubte, a la seva ampliació i millora fins a convertir-les en les cases de pagès que coneixem en l'actualitat.

 Dins la vila hi destaquen també construccions i elements arquitectònics prou interessants, fidel testimoni d'un ric passat menestral.

 Can Veray.- Gran casal situat al vessant nordoest del torrent del Llop, a l'altra banda de Can Corney, darrera la muntanya del Congost. La força econòmica dels seus propietaris feu possible una construcció ennoblida a partir dels segles XVII i XVIII.

 La notícia més reculada de la nissaga data del 1280 amb Ramon Veray, home propi i sòlid del castell de Barbavella. Malgrat que la propietat ja no estigui en mans de la família els seus descendents encara conserven el cognom.

 Als anys mil set-cents el patrimoni Veray era un del més pròspers del poble i per això no fou difícil aconseguir el privilegi de Ciutadà Honrat de Barcelona. El segle XVIII dos descendents de la casa, Sixte i Francesc - oncle i nebot- van arribar a canonges de la Seu gironina.

 Can Cors-Guinart.- Emplaçada arran del torrent d'Orriols, a tocar la vila per ponent. D'origen medieval, es coneixia com Guinart de la Vila, Guinart d'Orriols o Guinart de Reixach.

 Fou en el decurs dels segles XVIII, XIX i sobretot en els primers anys del XX, amb la intervenció de l'arquitecte gironí Isidre Bosch, quan el casal amb connotacions pageses deixà pas a una esplèndida residència d'hisendats. Hi destaquen oratori, habitatge pels guardes, portal d'entrada amb ferro forjat amb pont d'accés inclòs, i jardins amb miradors i estàtues d'inspiració clàssica.

 A mitjans de segle XVIII en depenien les masoveries de la Torre Desvern, mas Mitgera (Cal Rei Vinyes) i la Casa Nova del Pla (Can Simon), essent la pairalia més important del municipi. Antoni Guinart Arrufat aconseguí el títol de Ciutadà Honrat de Barcelona el 1774. El cognom Cors, originari d'Olot, precedeix al Guinart pel casament l'any 1812 de Francesca Guinart amb Marià de Cors.

 Can Galter.- La grandiositat de la planta rectangular de la masia s'alça majestuosa en la part baixa de la vall de Reixach, arran de camí que uneix la vall d'Aguiló amb les Palahïnes. De baixos i dos pisos, teulat a dos aiguavessos amb carener en paral·lel a la façana hi destaquen portal dovellat i finestra d'estil goticitzant. També consta d'oratori privat que permetia en altres temps poder oir missa sense haver de desplaçar-se a l'església parroquial.

 El seu naixement arrenca almenys amb Bernat Galter documentat ja el 1283.

 Can Bosser.- Imponent casal –part amb dos pisos i part amb tres- reedificat al llarg del segle XVIII sobre el mas d'origen medieval. Salvi Bosser el 1743 començà les obres per continuar-les la pubilla Paula Bosser el 1792.

 La noticia més reculada ens porta al 13 de febrer de 1234 quan els consorts Andreu Bosser i Saurina confessaren ser homes propis d'Arnau Ponç, al qual feren homenatge com a senyor del castell de Barbavella. L'any 1777 amb el casament de Paula Bosser amb Tomàs Garriga el cognom es convertí en compost Garriga-Bosser fins que un segle després una altra pubilla es casà amb Sixte Prat del Puig.

 Can Moler del Portal.- Situada dins l'antiga vila emmurallada, arran de l'entrada portalada que s'obria per migdia. Coneguda també com mas Fuster, avui can Mayola, tingué els orígens en l'edat moderna. En l'estreta façana que dona al carrer Dr. Romagós hi destaquen porta dovellada i un finestral goticitzant.

 En el segle XIX en mans dels Guinart de Palagret es parcel·là la quintana, fet que va permetre la construcció de les cases que hi ha fins a la Font d'Alzina: cal Gripau, cal Amalrich, cal Carreter i can Mitjà o Casanovas.

 MASOS I MASIES

 Malgrat els importants canvis urbanístics que han tingut lloc al poble en els darrers anys, subsisteixen encara, escampats arreu del terme municipal, nombroses masies, testimonis d'una tradició menestral plurisecular.

 Masos de la vall de Reixach: Corney, Veray, Clar del Mas, Pagès de les Pedres, Galter, Camps i Cors-Guinart.Masos del Coll Nunell : Prat de la Vila, Medinyà de les Roques, Bosch, Pou i Calvó.

Masos de la Vall d'Aguiló : Prim, Valls, Bideu i Blanch.

Masos del veïnat de mas Serra : Quintana, Reixach o Palahí del mas, Mitgera o cal Rei Vinyes, Quei de Bosc i Pagès de l'Alzina o can Peret Barca.

Masos del Torrent dels Gorgs: Cornellà, Bosser i Sàbat.

Masos de la vall de Palagret: Guinart, Prat del Puig, Molar o can Marturi, Taverner de Palagret, Torrelles o cal Cuc, Nunell o Taverner Petit, Banyes o can Gich, Espolla, Pou i Barrera.

Masos de Vila: Moler del Portal o Fuster, Cervià, Calvell, Cortada, Palahí, Taverner del Prat o de la Vila, Mestras, Medinyà.

Podeu veure imatges de les cases i masies a l'apartat del nostre web: Arxiu fotogràfic ► Cases i masies